ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Management)

1. ขั้นตอนการผลิต (Routing)

    ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการหรือขบวนการผลิตของแต่ละหน่วยงาน

2. วางแผนวัตถุดิบ (Material Requisition Planning)

    จัดการวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการ (Lean Manufacturing)

3. วางแผนการผลิต (Production Planning)

    บริหารจัดการทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลัง ฝ่ายจัดซื้อได้ง่ายขึ้น

4. บันทึกการผลิต (Shop Floor Control)

    ช่วยบันทึกผลผลิตของแต่ละขั้นตอน ผู้ผลิต ของเสีย ระยะเวลาทำงาน ค่าล่วงเวลา และเหตุผลของการหยุดการทำงาน
    เพิ่มความถูกต้องในกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ Work Order Mobile Application ด้วยงบแบบประหยัด