ระบบบริหารการเงินและบัญชี (Financial and Accounting Management)

1. ระบบงบประมาณ (Budgeting)

  ควบคุมงบประมาณ ของแต่ละแผนก

2. ระบบบัญชีต้นทุนการผลิต (Production Costing)

  รับรู้ต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

3. ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)

  ติดตามลูกหนี้ บันทึกรับชำระ
  รองรับการวางบิลให้กับลูกค้า
  สรุปรายงานภาษีขายตามระเบียบใหม่ของกรมสรรพากร

4. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)

  สรุปเจ้าหนี้ และบันทึกจ่ายชำระทุกรูปแบบ
  พิมพ์เช็คจากระบบได้ทันที
  พิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากระบบ พร้อมรายงานสรุป
  สรุปรายงานภาษีซื้อตามระเบียบใหม่ของกรมสรรพากร
  มีระบบควบคุมวงเงินสดย่อย
  รองรับระบบการรับวางบิลให้กับผู้ขาย

5. ระบบบัญชีทรพย์สิน (Fix Asset)

  สะดวก ถูกต้อง รวดเร็วในการจัดการทรัพย์สิน พร้อมบาร์โค้ด รหัสทะเบียนทรัพย์สิน
  ตรวจสอบง่าย พร้อมแสดงภาพถ่ายและพิกัดทรัพย์สินที่เคยตรวจนับด้วย Fix Asset 2 go Mobile Application

6. ระบบบัญชีทั่วไป (General Ledger)

  ข้อมูลถูกต้องจากเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ทรัพย์สินและเงินเดือนสู่ระบบบัญชีทั่วไป
  บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีในแต่ละงวด
  รายงานสำคัญตามมาตรฐานบัญชี